Head Co-Ordinator
Anjali

Anjali Chaudhari

Sponsorship
Prafulla

Prafulla Ingale

8007593089
Ajinkya

Ajinkya Bhalerao

9730030287
Digital Marketing
Arjun

Arjun Phirke

9096000205
Swapnil

Swapnil Pawar

8149594912
Sports
Ashmi

Ashmi Katariya

9823427452
Abhishek

Abhishek Amin

7798369140
Web Desgning
Prajwal

Prajwal Wable

916816289
akshay

Akshay Baser

9823372584
Decoration
Pragna

Pragna Chatla

9028348005
Gouri

Gouri Karpe

8805722601
Printing
Prafulla

Prafulla Ingale

8007593089
Aditya

Aditya Kotecha

9130833439
Desgining
Abhishek

Abhishek Pande

7507854656
Ajinkya

Sujit Patil

Ajinkya

Ajinkya Bhalerao

9730030287
Stage
Aditya Kotecha

Aditya Kotecha

9130833439
Swaraj Chalke

Swaraj Chalke

9689103595
Campaigning
Abhishek

Abhishek Pande

7507854656
Ranjan Waghavle

Ranjan Waghavle

8446520500
Refreshment
Shrikesh

Shrikesh Jagdale

8669143142
Aditya

Aditya Kotecha

9130833439
Reception
Riddhi

Riddhi Rathi

Shrikesh

Shrikesh Jagdale

8669143142
Prize Distribution
Yogesh

Yogesh Jagdale

9146419377
Arjun

Arjun Phirke

9096000205
Atharva

Atharva Pawar

8975203627
Lights and Sound
Abhishek

Abhishek Pande

7507854656
Ranjan

Ranjan Waghavle

8446520500
Vigilance
Roshan

Roshan Shinde

8975522674
Shreyash Joshi

Shreyash Joshi

9049212946
Hospitality
Milind

Milind Gite

7066071237
Ajinkya

Ajinkya Bhalerao

9730030287
Photography
Darshan

Darshan Rajopadhye

7218926288
Harshad

Prafulla Ingale

8007593089